Kalite Yönetim

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 1. AMAÇ: Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları’na uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde sürdürmesi amaçlanmaktadır.
 2. KAPSAM: Kalite Yönetim Birimi çalışmalarını kapsar.
 3. SORUMLULAR: Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birim Çalışanları.
 4. FAALİYET AKIŞI:
  • 4.1.Kalite Yönetim Birimi İşleyişi;
   • 4.1.1.SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
   • 4.1.2.Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
   • 4.1.3.Öz değerlendirmeleri yönetmek,
   • 4.1.4.İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
   • 4.1.5.Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
   • 4.1.6.Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek
 5. YETKİLER
  • 5.1.Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmesi gereken tüm işlerin takibini yapmak.
 6. KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
  • 6.1.Kalite Yönetim Birimi, Başhekim ve Kalite Yönetim Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısı’nın başkanlığında çalışmalarını sürdürür.
 7. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  • 7.1.Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane çalışmaları ile ilgili olarak; faaliyetlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, aksaklıkların düzeltilmesi ve önlenmesi konularında gerekli her tür koordinasyonu sağlamak,
  • 7.2.Kalite çalışmalarının hastanemizde bir kültür haline gelmesini sağlamak için eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  • 7.3.Kalite çalışmalarının temel bileşenlerinden dokümantasyon (proses, talimat, prosedür, formlar, kontrol listeleri vb.) ve kayıtların kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek,
  • 7.4.Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarda üst yönetim ve diğer kuruluşlar ile işbirliği içinde olmak,
  • 7.5.Hastanemizde kalite çalışmalarının durumunu değerlendirmek için, iç tetkik/öz değerlendirme sürecini planlamak, uygulamak, sonuçları Üst Yönetim ile paylaşmak ve yönetimsel olarak alınan kararların uygulanması için çalışmalar yapmak,
  • 7.6.SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak ve kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  • 7.7.Kurulan tüm komitelerde (Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği vb.) komite çalışmalarına katılmak,
  • 7.8.Hastanemiz süreçlerinden hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini belirlemek için dönemsel anketler uygulamak, analiz etmek ve sonuçları üst yönetim ile paylaşmak, önlem alınması gereken konulara ilişkin planlamalar yapmak,
  • 7.9.Bölüm/birim bazında kalite ölçütü olarak belirlenen göstergelerin izlenmesinde gereken koordinasyonu sağlamak ve verilerin analizine ilişkin görüş bildirmek,
  • 7.10.Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kalite değerlendirmeleri sürecini yönetmektir.