Hastanemiz

Tarihçemiz

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Logo


Taksim Sıraselviler caddesindeki Taksim Hastanesi'nin eski binaları yıkılarak yeni yapılan hastane binası 1969 yılında hizmete girmiştir.
Eski hastane binası I.Dünya savaşından evvel katolik papazların sörler evi ile kimsesizlere ve bakıma muhtaç olanlara bir bakım evi olarak kullanılmıştır.
1932-1937 seneleri arasında Hayim Naun bey idaresinde Beyoğlu`nda çalışan kuduz müessesi 1937-1938 seneleri arasında bu hastanede çalışmıştır.
Operatör Cemil Paşa zamanında belediye çöpçüleri ile kimsesizlerin bakım ve tedavi merkezi haline getirilmiştir. Operatör Cemil TOPUZLU`nun Şişli`de ilk nüvesini kurduğu Zükur hastanesi sonradan Beyoğlu Belediye Zükur hastanesi olarak buraya taşınmış ve 50 yatakla hizmete başlamıştır. Özelikle iç hastalıkları ve cerrahi hastalıklar servisleri geliştirilmiş, biokimya, bakteriyoloji laboratuvarları tesis edilmiştir.
1948-1949 da Beyoğlu Zükur Hastanesi Kuledibi Hastanesine taşınmıştır. 1950 de bina 300.000 TL. sına Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınmıştır.
Evvelce sörlerin yatıp kalktıkları bina daha sonra veremli gebelerin ve diğer veremlilerin, verem hastanelerine ve senatoryumlara yatmak için sıra bekleme deposu olarak kullanılmıştır. Sıraselvilerdeki bina ise cerrahi ilkyardım hizmeti yapılmak üzere poliklinik ve gerekli cerrahi yataklar kurulmuştur.
Daha sonraları bir kan merkezi binası yapılıyor ve hematoloji servisi kuruluyor. İlk kuruluşunda çok şey vaad eden bu tesis sonradan kapatılıyor. 1955-1956 da tüberkülozlu hastaların bekleme yeri kaldırılıyor ve yerine dahiliye servisi kuruluyor. Bu suretle hastanenin tam teşekküllü olma niteliğinden kuruluş yoluna girdiğini görüyoruz.
Bu sıralarda poliklinik faaliyeti göstermekte olan kadın hastalıkları ve doğum servisi, kan bankası binasında kuruluyor.
Hastanenin ilk zamanlarda röntgeni yokken, yalnızca cerrahi vakaların müdahale ve veremlilerin bekleme yeri olarak çok iptidai ve eşine hiç rastlanmayan verimsiz ve kısır bir tesis olarak bulunuşu, röntgen ,biyokimya, bakteriyoloji, kan bankası, dahiliye ve nisaiye gibi kısımların ilavesiyle mükemmel bir hizmetin organize edilmesinde , yeterli bir tesis haline geliyor. Evvelce Şişli Hastanesine bağlı olan hastane başlı başına bir iş gören nitelik kaanmış bulunuyor.
Arkadan, romatoloji ve diş poliklinikleri kuruluyor. 1962`den sonra Romatoloji polikliniği kaldırılıyor ve sırasıyla Göz, K.B.B, Nöroloji, Ortopedi, Dermatoloji, Üroloji, Çocuk Hastalıkları poliklinikleri kurulmuş ve tesislerle tam hastane ismine layık bir özellik kazanmıştır.
Bu olaylar sürüp giderken, Anesteziyoloji servisinin yavaş yavaş araçları temin edilmek suretiyle, bu servis köklü olarak yerleştirilmiş, yer, kadro, imkan yokluğuna rağmen 2 yataklı bir reanimasyon servisi kurulmuştur.
360 yatağa yaklaşan kapasitesi ile yeni hastane yatak bloku 20.06.1969 yılında 3 dahiliye, 3 hariciye, doğum ve jinekoloji kliniği eğitim servisleri haline Ortopedi, Üroloji, Göz, K.B.B, Asabiye, Dermatoloji, Anestezi Ve Reanimasyon, Röntgen, Biyokimya, Bakteriyoloji, D grubu yataklı servisler halinde hizmete giriyor. Diş ve Çocuk Hastalıkları şubeleri yalnız poliklinik olarak faaliyetlerine başlıyorlar.
1973 senesinde poliklinikler laboratuvar ve idare blokunun yapımına başlanıyor. 1974 yılında bu bölüm hizmete giriyor. Hastane tam teşekküllü eğitim hastanesi olarak düşünüldüğünden eğitim hizmetlerinde geniş ölçüde önem veriliyor. İkinci röntgen ünitesi kuruluyor, laboratuvar modernize ediliyor. Bu meyanda Ortopedi, Üroloji, Asabiye, Anestezi Ve Reanimasyon servisleri ile Biyokimya ve Bakteriyoloji laboratuvarları eğitim statüsüne dahil ediliyor.
Bu arada dahiliye servisleri arasında 6 yataklı bir Kardiyoloji Ünitesi kuruluyor ve dahiliye servisine cihazları monte ediliyor. 2 yataklı hemodiyaliz merkezi kuruluyor. Beyin cerrahisi, Kalp ve damar cerrahi merkezleri kuruluyor, bu servislerde de hastaneye katılması ile hastane tedavi hizmetleri eğitim hizmetlerinin mükemmel bir seviyeye ulaştığını görüyoruz.
Merkezi oksijen ve narkoz gazları santırı yaptırılıyor ve hizmete modern bir kütüphane ve konferans salonu inşa edilerek hizmete sokuluyor. Hasta odaları günün şartlarına göre tefriş ediliyor.
Bütün bu işler devlete yük olmadan idarenin gayreti ile halkın katkıları ile gerçekleştiriliyor. Bütün bu gayret ve çalışmaların neticesinde hasta poliklinik sayısında, yatan hasta sayısında, ameliyat sayısında büyük artışlar görülüyor.
Taksim ilkyardım hastanesi kuruluşundan bu tarafa şehir içinde merkezi yerleşmesi ve isminin ifade ettiği özel anlam nedeniyle vatandaşın öncelikle hatırladığı ve başvurduğu İstanbul`un en önemli Sağlık kuruluşudur.